Zaloguj się
E-mail:
Hasło:
Prześlij hasło
E-mail:
Powered by Sferawiedzy.eu
 
Regulamin korzystania ze szkoleń e-learnigowych BHP prowadzonych przez studio multimedialne Bluesfera
Definicje:
 1. Bluesfera Sp. z o.o. – właściciel szkolenia BHP.
 2. Platforma – wirtualna platforma szkoleniowa dostępna w Internecie (www.bhp.bluesfera.pl)
 3. Użytkownik – każda osoba będąca pracownikiem Zleceniodawcy, zatrudniona na umowę o pracę bądź pozostająca ze Zleceniodawcą w stosunku prawnym podobnym do umowy o pracę (m.in. umowa o dzieło lub umowa o świadczenie usług), wskazana w Zleceniu z imienia i nazwiska, skierowana do udziału w odpowiednim Szkoleniu.
 4. Szkolenie – odpowiednio "okresowe szkolenie BHP dla pracowników administracyjnych", „okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób zarządzających pracownikami" lub „okresowe szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych”.
 5. Certyfikat – pisemny dokument potwierdzający ukończenie przez Użytkownika okresowego Szkolenia BHP z wynikiem pozytywnym.
Rozdział I. Informacje wstępne.
 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług szkoleniowych w zakresie BHP, świadczonych w ramach odpłatnego korzystania z platformy e-learningowej (zwanej dalej „platformą”), będącego własnością firmy Bluesfera Sp. z o.o (zwanej dalej Bluesferą).
 2. Dostęp do zawartych w serwisie informacji niewymagających procesu logowania jest nieograniczony; Użytkownik automatycznie akceptuje niniejszy regulamin dopiero w momencie rejestracji (założenia konta), odbioru darmowych kursów lub złożenia jakichkolwiek zamówień.
 3. Bluesfera nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie po stronie Użytkownika jakichkolwiek szkód spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez niego z Usług; w tym za utratę danych, opóźnienia w otrzymaniu danych lub opóźnienia w przesyłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług, spowodowanymi przez czynniki od Bluesfery niezależne.
 4. Za czynniki niezależne uważa się w szczególności:
  1. przyczyny technologiczne związane ze specyfiką Usług,
  2. awarie transmisji lub łączy telefonicznych (w tym międzynarodowych), obciążenia łączy, brak dostępu do sieci operatorów krajowych i zagranicznych lub nieprawidłowości w działaniu takich operatorów telekomunikacyjnych,
  3. przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych i inne tego typu okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni lub siła wyższa rozumiana jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, za którą Bluesfera nie odpowiada,
  4. konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz inne przerwy o charakterze technicznym,
  5. okoliczności, za które odpowiada Klient, takie jak awaria urządzeń lub oprogramowania Użytkownika, błędy w obsłudze lub konfiguracji.
Rozdział II. Zasady ogólne
 1. Warunkiem prawidłowego działania Platformy na komputerze Użytkownika jest posiadanie przeglądarki internetowej z możliwością zapisu plików cookies oraz programów dodatkowych potrzebnych do odczytania bądź odtwarzania elementów zawartych w serwisie. Użytkownik musi również posiadać aktywne konto e-mail. W przypadku jakichkolwiek problemów lub wystąpienia procesów niezgodnych z zamierzeniami, Użytkownik może skorzystać z działu pomocy lub skontaktować się z Administratorem serwisu. Administrator podejmie odpowiednie kroki w kierunku umożliwienia Użytkownikowi realizacji zamówień oraz prawidłowego korzystania z serwisu i udziału w szkoleniach.
 2. Zleceniodawca, po zaakceptowaniu warunków umowy o udostępnienie szkolenia e-learningowego, dostarcza plik Excel lub Word z adresami e-mail Użytkowników i ich danymi w postaci: imienia i nazwiska, daty i miejsca urodzenia oraz zajmowanego stanowiska. Następnie na podane adresy mailowe Zleceniobiorca wysyła wiadomość z danymi dostępowymi do Szkolenia.
 3. Dostęp do kursu oraz możliwości z nim związane są ograniczone czasowo poprzez podanie daty rozpoczęcia i zakończenia kursu. W niektórych przypadkach okres ten może ulec zmianie; informacja o tym zostanie przekazana Użytkownikowi za pomocą poczty elektronicznej na konto podane przez Użytkownika w jego profilu na Platformie.
 4. Warunkiem ukończenia kursu BHP jest uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi z testu końcowego.
 5. Po upływie terminu przewidzianego na ukończenie kursu Bluesfera blokuje dostęp do kursu.
 6. Użytkownik, który do tego czasu nie zaliczył kursu zgodnie z kryteriami ustalonymi przez prowadzącego, nie zalicza kursu.
 7. Użytkownik, który nie ukończył kursu, nie otrzymuje zaświadczenia (certyfikatu) ukończenia.
 8. Użytkownikowi z powodu niezaliczenia kursu nie przysługują roszczenia finansowe lub zwrot opłaty wniesionej za kurs płatny.
 9. Użytkownikowi nie wolno posługiwać się w toku korzystania z usług Platformy e-learningowej treściami o charakterze bezprawnym, w szczególności treściami naruszającymi prawa osób trzecich, treściami obraźliwymi lub wulgarnymi itp., a także nie wolno mu nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów informatycznych Bluesfery lub osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Platformy.
Rozdział III. Certyfikat ukończenia kursu
 1. Uczestnikom kursu, którzy ukończyli kurs BHP na Platformie, wystawiane jest zaświadczenie (certyfikat) ukończenia kursu (wg wzoru prezentowanego na Platformie).
 2. Uczestnikom, którzy nie ukończyli kursu, nie przysługuje certyfikat.
 3. Certyfikat wysyłany jest przesyłką listowną (priorytet polecony), na adres wskazany przez Zleceniodawcę.
Rozdział IV. Opłaty.
 1. Uiszczenie opłaty będzie dokonywane przez Zleceniodawcę po otrzymaniu od Zleceniobiorcy pocztą elektroniczną faktury pro-forma. Oryginalny druk faktury zostanie dołączony do przesyłki pocztowej zawierającej Zaświadczenia dla Użytkowników.
 2. Opłaty za dostęp do szkolenia (zgodnie z ustaloną ceną szkolenia) Zleceniodawca wnosi na konto Bluesfera Sp.z o.o. – nr rachunku:

  58 1160 2202 0000 0001 9072 6398

  wpisując w tytule przelewu: „Szkolenie BHP – kurs e-learningowy” oraz liczbę osób objętych szkoleniem z wyszczególnieniem grup szkoleniowych (MNG, TECH, ADM).
 3. Szkolenie BHP jest udostępniane wyłącznie po uprzednim opłaceniu pełnej należności.
 4. Opłata zawiera koszt jednorazowego wystawienia i przesłania przesyłką listowną na adres wskazany prze Zleceniodawcę (priorytet polecony) certyfikatu zaświadczającego pozytywne ukończenie Szkolenia.
 5. Niezdanie testu końcowego i/lub nieukończenie Szkolenia w okresie jego udostępnienia skutkuje koniecznością wniesienia pełnej opłaty za ponowne udostępnienie Szkolenia i/lub wystawienie zaświadczenia o ukończeniu Szkolenia użytkownikowi, który nie ukończył Szkolenia we właściwym terminie.
Rozdział V. Materiały szkoleniowe i prawa autorskie.
 1. Użytkownik ma obowiązek:
  1. korzystać z materiałów zamieszczonych na Platformie w sposób zgodny z prawem i postanowieniami Regulaminu,
  2. podać w formularzach i swoim profilu na Platformie prawdziwe dane.
 2. Uczestnik nie może udostępniać w jakiejkolwiek formie żadnych materiałów stanowiących treść kursu osobom trzecim bez zgody Zleceniobiorcy.
Rozdział VI. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.
 1. Składając zamówienie lub rejestrując się na Platformie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Bluesferę dla celów związanych ze świadczeniem zamówionych usług. Użytkownikowi z tego tytułu przysługuje prawo wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych. Bluesfera zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi.
 2. Akceptując postanowienia Regulaminu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) Bluesfera może przetwarzać bez zgody Użytkownika jego dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania porozumienia, konieczne ze względu na właściwość świadczonej drogą elektroniczną usługi:
  1. imię i nazwisko Użytkownika,
  2. datę i miejsce urodzenia Użytkownika,
  3. adres poczty elektronicznej Użytkownika,
  4. miejsce i adres miejsca pracy Użytkownika,
  5. stanowisko w miejscu pracy Użytkownika.
 3. Dane o Użytkowniku uzyskane w trakcie korzystania przez niego z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Platformy będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z udziałem Użytkownika w kursach i szkoleniach i nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie powyższych informacji wymagane jest przepisami prawa.
Rozdział VII. Reklamacje.
 1. W przypadku niepoprawnego działania szkolenia Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie Administratora systemu poprzez adres e-mail: bhp@bluesfera.pl
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika składającego reklamację, w tym w szczególności adres poczty elektronicznej do korespondencji w tej sprawie oraz zwięzły opis zdarzenia motywującego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.
 4. W terminie 7 dni roboczych od otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o zajętym przez Bluesferę stanowisku.
 5. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika stanowiska Bluesfery w sprawie reklamacji, może on dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.
Rozdział VIII. Postanowienia końcowe.
 1. Bluesfera dokłada wszelkich starań w kierunku prawidłowego działania Platformy.
 2. Bluesfera zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia Platformy na czas nieokreślony w celu modernizacji, naprawy lub ulepszenia procesów w niej zachodzących.
 3. Zabronione jest bez zgody Bluesfery kopiowanie całości lub części szkolenia BHP dostępnego w ramach Platformy.
 4. Bluesfera zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie bez podania przyczyny.
 5. Zmiany zaczynają obowiązywać od daty ich publikacji na Platformie, przy czym Użytkownicy posiadający już konta w Platformie o zmianach regulaminu zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w regulaminie, jeżeli tylko korzysta w jakikolwiek sposób z zasobów Platformy. Korzystanie z Platformy jest równoznaczne z akceptacją warunków podanych w regulaminie.
 7. W przypadku braku akceptacji regulaminu Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Platformy. W przypadku chęci cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i braku akceptacji regulaminu Użytkownik powinien powiadomić o tym Administratora serwisu.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i innych ustaw.